Skip to content

แผนพัฒนาองค์กร

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> แผนพัฒนาองค์กร >> การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 1. ผู้บริหารองค์กรและบุคลากรในหน่วยงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

1.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
     1.1.1 ลายมือชื่อ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
1.2 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
     1.2.1 ลายมือชื่อ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
1.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
     1.3.1 ลายมือชื่อ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
1.4  แบบสรุปการลงลายมือชื่อ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน จำนวน 3 เรื่อง กยผ. 2567 ร้อยละ 96.11

 1. ภาพการดำเนินการโครงการ Knock Knock Stopcorruption ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
   1.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” (PDF)
   1.2 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”(JPG)
  2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)
  3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
  4. รายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
   4.1 แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ กยผ. 2567 (PDF)
   4.2 แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ กยผ. 2567 (Word)
   4.3 แบบรายงานผลการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ กยผ. 2567 (Excel)
 1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่าง “Good Guy 2024”
 2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 1. เข้าร่วมโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Maral Market) ปี 7 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567

          1.1 ภาพกิจกรรม ชอป ชม แชร์

          1.2 ภาพการออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิชาการหน่วยงานคุณธรรม

          1.3 ภาพกิจกรรม Moral Show (กรณีมีการส่งเข้าร่วม)

 1. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)
  – แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กรณีมีการปรับแผน)
 1. ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 12 เดือน