Skip to content

การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 7/2560

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560    
เวลา 14.00 – 16.30 น. ณห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 (ข้างห้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  
ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  • ระเบียบวาระการประชุม
  • เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • วาระที่ 3.1 สรุปกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
  • วาระที่ 3.1.1 สรุปรายละเอียดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
  • วาระที่ 3.2.1 โครงการดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี
  • วาระที่ 3.2.2 โครงการความมั่นคงด้านวัคซีน
  • วาระที่ 3.2.3 โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทย
  • วาระที่ 4.1 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  • วาระที่ 4.2 แบบฟอร์มแผนปฎิบัติการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561