Skip to content

การประชุม พิจารณา/ทบทวน เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 วันที่ 4 กย. 60

  • การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร Chief ntegrated Program Officer: CIPO 
  • ตัวชี้วัดแผน 20 ปี 2561
  •  แผนทบทวน เป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุข