Skip to content

ประชาสัมพันธ์เรื่อง การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

https://spd.moph.go.th/wp-content/uploads/2022/09/1-procurement-plan.pdf