Skip to content

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (กระบวนการถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อปท.)
  • การจัดระบบบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ทิศทางนโยบายการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข
  • แนวทางการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข
  • แผนปฏิบัติการด้านการถ่ายโอยภารกิจ