Skip to content

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในกรอบระยะเวลา 1 ปี ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

  • แผนการปฎิบัติงานช่วงกรอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่ 1 เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2561) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แบบฟอร์ม แผนการปฏิบัติงานช่วงกรอบระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
  • การดำเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข