Skip to content

ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2560 วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

  • เอกสารประกอบการประชุม
  • เอกสารนำเสนอ