Skip to content

ประกาศ  สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ชั้น 3 อาคาร 4 , ชั้น 4 อาคาร 4 และชั้น 4 อาคาร 6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560