Skip to content

เปิดรับสมัคร  บุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านบริหารนโยบายและแผนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจงบประมาณด้านสุขภาพ จำนวน 4 อัตรา