Skip to content

เปิดรับสมัคร  บุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ จำนวน 4 อัตรา