Skip to content

เปิดรับสมัคร  บุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน เพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ จำนวน 12 อัตรา