Skip to content

เปิดรับสมัคร  บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จำนวน 6 อัตรา