Skip to content

เปิดรับสมัคร  บุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาเอกชนดำเนินด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ