Skip to content

ประกาศ  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานชั้น 3 อาคาร 4,ชั้น 4 อาคาร 4 และชั้น 4 อาคาร 6 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560