Skip to content

แผนกระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก >> นโยบายและยุทธศาสตร์ >> แผนกระทรวงสาธารณสุข >> แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข >> ปีงบประมาณ 2567

แผนกระทรวงสาธารณสุข

 แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2567
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข