Skip to content

Pronpan Kerdrat

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปี 2560 วันที่ 12 กันยายน 2560 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม  ชั้น 4  โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

วาระการประชุม  แนวทางและเกณฑ์คุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลติดดาว ปี 2561 ระบบข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ ผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต. ติดดาว) รายภาค ภาคกลาง รพ.สต. ทัพหลวง 5 ดาว 5 ดี  ภาคเหนือ รพ.สต.บ้านต่อแพ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ภาคใต้  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559  วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 วันที่ 3 มิถุนายน 2559  วันที่ 8 มิถุนายน 2559 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ข้อมูลแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)

การประชุม พิจารณา/ทบทวน เป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 วันที่ 4 กย. 60

การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร Chief ntegrated Program Officer: CIPO  ตัวชี้วัดแผน 20 ปี 2561  แผนทบทวน เป้าหมาย กระทรวงสาธารณสุข

การประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงสาธารณสุข วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้บริหาร Chief ntegrated Program Officer: CIPO  การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ระเบียบวาระการประชุม รายละเอียด อัตราค่าใช้จ่าย สัมมนา ฝึกอบรม รายละเอียด ในระดับผลผลิต/โครงการ หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รายละเอียดในระดับกิจกรรม ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2561 ตัวอย่าง คำขอที่ต้องบันทึกระบบe-Budgetingงบดำเนินงาน อัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.… Read More »การประชุม การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงสาธารณสุข วันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น.