Skip to content

Pronpan Kerdrat

ประชุม พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ปีงบประมาณ 2561

เอกสารประกอบการประชุม พิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น ณ ห้องประชุม 2 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สรุปรายชื่อตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 (ร่าง) รายละเอียดตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561 ประเด็น PA ปีงบประมาณ 2561