Skip to content

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข >> สาธารณสุขชายแดน/เขตสุขภาพพิเศษ >> สาธารณสุขชายแดน

สาธารณสุขชายแดน/เขตสุขภาพพิเศษ

  สาธารณสุขชายแดนวันที่เผยแพร่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน/แรงงานต่างด้าว และเขตสุขภาพพิเศษ วันที่ 6-8 สิงหาคม 2561ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย
- วาระการประชุม
- เอกสารประกอบการประชุม เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ประสานงานชายแดนในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน/แรงงานต่างด้าว และเขตสุขภาพพิเศษ
- โครงสร้างระบบสาธารณสุขของประเทศเพื่อนบ้าน
- การประสารงานสาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
- VTR Wellcome to ดร.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ
27/9/65
เอกสารประกอบการประชุม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาแผนปฏิบัติการสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบแผนสาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564 วันที่ 21 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
- กำหนดการประชุม
- กรอบการดำเนินงานสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ พ.ศ 2560 - 2564
- การควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่ชายแดนและด่านคัดกรองโรค
- เขตสุขภาพพิเศษ งานสาธารณสุขชายแดน
- ประสบการณ์ทำงานกับประเทศเพื่อนบ้าน
- สานสัมพันธ์งานสาธารณสุขกับนานาประเทศ
- การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านสาธารณสุข ชายแดนไทย-มาเลเซีย
27/9/65
คู่มือเฝ้าระวังเหตุการณ์และควบคุมโรคระบาดในชายแดน27/9/65
การประชุม เครือข่ายผู้ประสานงานในการขับเคลื่อนการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ 30 ก.ย. 58 - 2 ต.ค. 58 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิล จังหวัดนครพนม
- ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- กรอบทิศทาง แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขจังหวัดชายแดน ปีงบประมาณ 2559
- ความท้าทายในการบริหารงานสาธารณสุขชายแดนอย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการประสานงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ
  - การแต่งกาย
  - พิธีการฑูต
- Best Practice การดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน
  - อุบลราชธานี
  - เชียงราย
  - สระแก้ว
  - ยะลา
- การพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามพรหมแดน
- หลักเเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนปีงบประมาณ 2559
  - กระทรวงสาธารณสุข
  - กระทรวงการต่างประเทศ
- ประชุมกลุ่ม เรื่องการพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน
  - แนวทางการประชุมกลุ่ม
  - แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2559
  - ประชุมกลุ่มชายแดนไทย - เมียนมา
  - ประชุมกลุ่มชายแดนไทย - ลาว
  - ประชุมกลุ่มชายแดนไทย - กัมพูชา
  - ประชุมกลุ่มชายแดนไทย - มาเลเซีย
- การดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
27/9/65
การพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน 25 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น
- คำกล่าวมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัขตะ รัชตะนาววิน)
- ความเป็นมาของการประชุม การพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
- การดำเนินงานเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสาธารณสุขชายแดน นพ.สมยศ ศรีจารนัย
- การจัดบริการสุขภาพในจังหวัดชายแดนและพื้นที่ชายแดน
  - เชียงราย
  - กาญจบุรี
  - น่าน
  - ตาก
  - ตราด
  - อุบลราชธานี
- การดำเนินงานสุขศาลาในเขตอำเภออุ้งผาง
- ภาพประกอบการประชุม
27/9/65
รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558)

27/9/65
แผนปฏิบัติการ แก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชานแดน ปีงบประมาณ 2558

27/9/65
การประชุมเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์งานสาธารณสุขชายแดน 18 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
- นโยบายและทิศทางการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนปี 2558
- การขับเคลื่อน การดำเนินงานสุขภาพหนึ่งเดียว One Health
- ทิศทางการพัฒนาด้านสาธาณสุขเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เศรษฐกิจพิเศษ โรงพยาบาลแม่สอด
- ผลการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดนปี 2557 นางสาวดารณี คัมภีระ
- แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุขชายแดน ปีงบประมาณ 2558
- ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสาธารณสุขชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
- สภาวะการณ์ด้านสุขภาพชายแดน
- บริการสุขภาพเป็นมิตร
- ภาพประกอบการประชุม
27/9/65