Skip to content

เอกสารประชุม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการาจัดทำร่างแผนยุทธศาสาตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) วันที่ 4-5 เมษายน 2560

วันที่ 4-5 เมษายน 2560  ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   House Model (ร่าง) ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) [PDF File] [WORD File] Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข [PDF File] [Power Point File] กำหนดการประชุม [PDF File] [WORD File]  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย… Read More »ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการาจัดทำร่างแผนยุทธศาสาตร์ประเทศไทย 4.0 ด้านสาธารณสุข ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) วันที่ 4-5 เมษายน 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาการดำเนินงานกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (กระบวนการถ่ายโอน รพ.สต. สู่ อปท.) การจัดระบบบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทิศทางนโยบายการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข แนวทางการดำเนินงานการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข แผนปฏิบัติการด้านการถ่ายโอยภารกิจ