Skip to content

Uncategorized

นโยบายมุ่งเน้นประจำปี 2566

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข    – นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    – นโยบายมุ่งเน้นปี 2566    – Infographic นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข    – นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     – นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566    – Infographic นโยบายมุ่งเน้น 2566 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข    – นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    – นโยบายมุ่งเน้นปี 2566    – Infographic… Read More »นโยบายมุ่งเน้นประจำปี 2566

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายมุ่งเน้นปี 2566 Infographic นโยบายมุ่งเน้น ปี 2566 นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566