Skip to content

แบบฟอร์ม

หน้าหลัก >> Download >> แบบฟอร์ม >> แบบฟอร์มบุคลากร >> แบบประเมินข้าราชการ

แบบฟอร์มบุคลากร

  ​แบบประเมินข้าราชการวันที่เผยแพร่
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- WORD
- PDF
27/9/65
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 27/9/65
แบบประเมินพฤติกรรม/สมรรถนะ (ตามตำแหน่ง)
  - แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ (ตำแหน่งการเงินและบัญชี)
  - แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ (ตำแหน่งจพ.ธุรการ)
  - แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ (ตำแหน่งจพ.เวชสถิติ)
  - แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก. สาธารณสุข)
  - แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ (ตำแหน่งนวก.สถิติ)
  - แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  - แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ (ตำแหน่งนายช่างศิลป์)
  - แบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมหรือสมรรถนะ (ตำแหน่งพยาบาล)
27/9/65
แบบบันทึกพฤติกรรม (ข้าราชการ และพนักงานราชการ)
- พฤติกรรมหลัก 1-5
  - ทำงานเป็นทีม
  - บริการที่ดี
  - มุ่งผลสัมฤทธิ์
  - ยึดมั่นความถูกต้อง
  - สั่งสมความเชี่ยวชาญ
- เพิ่มพฤติกรรม จพ.การเงินและบัญชี
  - การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
  - การสร้างสัมพันธภาพ
  - การสืบเสาะหาข้อมูล
- เพิ่มพฤติกรรม จพ.ธุรการ
  - การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
  - การสร้างสัมพันธภาพ
  - ศิลปะการสร้างแรงจูงใจ
- เพิ่มพฤติกรรม จพ.เวชสถิติ
  - การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
  - ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
  - ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
- เพิ่มพฤติกรรม นวก.สถิติ
  - การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน
  - การมองภาพองค์รวม
  - ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
- เพิ่มพฤติกรรม นักวิเคราะห์
  - การมองภาพองค์รวม
  - การสืบเสาะหาข้อมูล
  - ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ
- เพิ่มพฤติกรรม นายช่างศิลป์
  - การคิดวิเคราะห์
  - การยืดหยุ่นผ่อนปรน
  - สุนทรียภาพทางศิบปะ
- เพิ่มพฤติกรรม พยาบาลวิชาชีพ
  - การมองภาพองค์รวม
  - การใส่ใจและพัฒนาผู้อื่น
  - ความเข้าใจผู้อื่น
- เพิ่มพฤติการรม นวก.สธ
  - การดำเนินการเชิงรุก
  - การมองภาพองค์รวม
  - ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
27/9/65