Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ประเมินผล (ตป.2) >> ปี 2560​

 ปี 2560
E-Book สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรต่างด้าวทั่วประเทศไทย (ยกเว้น กทม.) ปีงบประมาณ 2559
การสรุปผลการดำเนินงาน ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560
การนำเสนอผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2560 และข้อเสนอแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง รายงานผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560
เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555-2560 (Regional Health Profile 2012-2017)
- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1475/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ระดับเขต พ.ศ. 2555 - 2560 (Regional Health Profile 2012-2017)
- คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1891/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ระดับเขต พ.ศ. 2555 - 2560 (Regional Health Profile 2012-2017) (เพิ่มเติม)
- เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 – 2560 Regional Health Profile 2012 - 2017 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555 - 2560 ครั้งที่ 1/2560
- กรอบการจัดทำหนังสือรายงานสุขภาพคนไทย ระดับเขต (พ.ศ. 2555-2560) Regional Health Profile 2012-2017
ตารางข้อมูล รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555-2560
- ไฟล์ตารางข้อมูล
รายงานสุขภาพคนไทยระดับเขต พ.ศ. 2555-2560