Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ประเมินผล (ตป.2) >> ปี 2561-2562​

 ปี 2561-2562
รายงานผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2561
รายงานผลการประเมิน ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุม เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 และการชี้แจงแนวทางการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข และการชี้แจงแนวทางการประเมินผลฯ ปีงบประมาณ 2562
- แนวทางการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
- ระบบรายงาน Health Data Center (HDC) ปีงบประมาณ 2562
- ระบบรายงาน Health KPI ปีงบประมาณ 2562
- ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ (SMS) ปีงบประมาณ 2562
- การติดตาม และเร่งรัดการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 (เขตสุขภาพที่ 7)
ขอความร่วมมือในการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ปี 2562
เรื่อง หนังสือการประสานงาน เร่งรัด และกำกับให้โรงพยาบาลฯ ตอบแบบสอบถามโครงการประเมินถุงผ้า
หนังสือขอความร่วมมือ รพศ. รพท. รพช. ตอบแบบสอบถามโครงการประเมินถุงผ้าผ่าน QR Code
รายงานการประเมินนโยบายการใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุขของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 Slide ppt
ปลัดสธ.แถลงข่าวการประเมินการใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนถุงหิ้วพลาสติก
รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ 4 เรื่อง ปีงบประมาณ 2562
คลิปวิดีโอแอนนิเมชั่นรายงานการประเมินถุงผ้าใส่ยา
รายงานการประเมินนโยบายการใช้ถุงผ้าใส่ยาแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติกของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุม เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562
เอกสารประกอบการประชุม การประเมิน ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้านของกระทรวงสาธารณสุขรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562
รายงานการประชุม เรื่อง การนำเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 4 เรื่อง ปีงบประมาณ 2562
การวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562