Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ประเมินผล (ตป.2) >> ปี 2565

 ประเมินผล (ตป.2) ปี 2565
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2565
- รายงานฉบับเต็มผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565
- สไลด์การประชุมนำเสนอรายงานฯ และชี้แจงแนวทางประเมินผลฯ ปีงบประมาณ 2566
- ปัญหาในการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565
- แนวทางการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566
- ระบบรายงาน Health Data Center (HDC) ปีงบประมาณ 2566
- ระบบรายงาน Health KPI ปีงบประมาณ 2566
- รายงานการประชุม
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
- รายงานฉบับเต็ม ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565
- รายงานฉบับย่อ ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2565
- รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2565
- สไลด์รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565
- รายงานการประชุม