Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ประเมินผล (ตป.2)

 ประเมินผล (ตป.2)วันที่เผยแพร่
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
- รายงานฉบับเต็มผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565
- รายงานฉบับย่อ ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2565
26/4/65