Skip to content

ยุทธศาสตร์ 20 ปี

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> ยุทธศาสตร์ 20 ปี >> ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย กระทรวงสาธารณสุข >> ประจำปีงบประมาณ 2565

 ความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย กระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565วันที่เผยแพร่
ผังความเชื่อมโยงงบประมาณเพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุข 27/5/65