Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ติดตาม (ตป.1) >> ปี 2566

 ติดตาม (ตป.1) ปี 2566
ผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4 ปี ผลงานเด่น กระทรวงสาธารณสุข
แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2566
- แบบฟอร์มการจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- สาระสำคัญและความเชื่อมโยงของนโยบายยุทธศาสตร์ระดับชาติและยุทธศาสตร์โครงการของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- สไลด์การประชุมการจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- รายงานการประชุมการจัดทำแผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- แผนติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566