Skip to content

กิจกรรม ประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกองยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 27 พ.ย. 2566