Skip to content

แผนกระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก >> นโยบายและยุทธศาสตร์ >> แผนกระทรวงสาธารณสุข >> แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข >> ปีงบประมาณ 2563

แผนกระทรวงสาธารณสุข

 แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2563วันที่เผยแพร่
Ebook แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข27/5/65
Ebook แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) ของกระทรวงสาธารณสุข 27/5/65
Ebook แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข27/5/65
E-book แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข27/5/65
แผนพับ แผนงานโครงการและตัวชี้วัด ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงสาธารณสุข27/5/65
E-book แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข27/5/65
ทบทวนแผนงาน/โครงการ/ตัวชี้วัด ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 256327/5/65