Skip to content

แผนกระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก >> นโยบายและยุทธศาสตร์ >> แผนกระทรวงสาธารณสุข >> แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข >> ปีงบประมาณ 2564

แผนกระทรวงสาธารณสุข

 แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564วันที่เผยแพร่
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของกระทรวงสาธารณสุข27/5/65
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข27/5/65