Skip to content

แผนกระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก >> นโยบายและยุทธศาสตร์ >> แผนกระทรวงสาธารณสุข >> แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข >> ปีงบประมาณ 2566

แผนกระทรวงสาธารณสุข

 แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงสาธารณสุข
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข