Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >>หน่วยประสานโครงการภายใต้ความร่วมมือ MoPH-TUC

หน่วยประสาน

โครงการภายใต้ความร่วมมือ MoPH-TUC

ด้าน Research

ภก. จักร เจริญศิลป์ชัย

(รักษาการหัวหน้างาน Research)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกฤษฎิ์ชัย เชิดชูพงษ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการอาวุโสโครงการ CU1-MOPH

น.ส. รัญญา ทองดี

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ GAP-CB

ด้าน Non Research

นาง มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ

(หัวหน้างาน Non Research)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นาย สมลักษณ์ ศิริชื่นวิจิตร

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นาง ดาริกา กิ่งเพชร

ผู้ประสานงานระดับแผนความร่วมมือ

นาง จุฑาธิป วิวัฒนาพันธ์ุ

ผู้ประสานงานระดับแผนความร่วมมือ

น.ส. จารุวรรณ จันทร์เกษร

เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส. ดาราพร เอื้อชลิตานุกูล

ผู้ประสานงานโครงการและบริหารจัดการ

น.ส. ชุติมา เอี่ยมใย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส. เจนจิรา อรรถจารุสิทธิ์

ผู้พัฒนาโปรแกรม

น.ส. ฟ้าใส มณีสุต

ผู้ประสานงานโครงการ CU2-MOPH