Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มบริหารแผนเขตสุขภาพพิเศษและสนับสนุนนโยบายผู้บริหารระดับสูง

กลุ่มบริหาร

แผนเขตสุขภาพพิเศษและสนับสนุนนโยบายผู้บริหารระดับสูง

นางเพ็ญศรี ตรามีคุณ

(หัวหน้ากลุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งานแผนเขตสุขภาพพิเศษและสาธารณสุขชายแดน

นาง พิชญาภัสสร์ วรรณศิริกุล

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายอภิชัย มาลีหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. ปติณญา ศรีจันทร์รัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายกันตพงษ์ ภูวิศพัศสกุล

จ้างเหมาบริการ

งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหารระดับสูง

น.ส. สุกัญญา มุยสีทอง

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. บุญกอง ธูปน้ำคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. ฐิติมา ธรรมไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายเจตพัฒน์ จำปีเพ็ชร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน