Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มบริหารแผนเขตสุขภาพพิเศษและสนับสนุนนโยบายผู้บริหารระดับสูง

กลุ่มบริหาร

แผนเขตสุขภาพพิเศษและสนับสนุนนโยบายผู้บริหารระดับสูง

นาง เพ็ญศรี ตรามีคุณ

(หัวหน้ากลุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งานแผนเขตสุขภาพพิเศษและสาธารณสุขชายแดน

น.ส. ปนัสยา จันเทศ

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาง รำไพ แก้ววิเชียร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นาย อภิชัย มาลีหอม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. ขจี ศรีโมรา

จ้างเหมาบริการ

น.ส. ปติณญา ศรีจันทร์รัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

งานสนับสนุนนโยบายผู้บริหารระดับสูง

น.ส. สุกัญญา มุยสีทอง

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. บุญกอง ธูปน้ำคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. ไพรินทร์ สมสาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. ฐิติมา ธรรมไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน