Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มวิชาการ

กลุ่มวิชาการ

นาง ลำพูน อิงคภากร

(หัวหน้ากลุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

งานจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

นาง มาลาศรี เปาอินทร์

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

น.ส. ณัฐวรรณ สมรรคนัฏ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. เจนนภา จันทร์เจริญ

นักวิชาการสาธารณสุข

งานประสานสนับสนุนรัฐสภา

น.ส. นิลุบล คุณวัฒน์

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาย ศิวาวุธ วันนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. บวรรัตน์ ธรรมวาจา

จ้างเหมาบริการ

งานจัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการ

น.ส. นิศากร บุญอาจ

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

น.ส. บัวรม องอาจ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.สุวัจนี พิณเสี้ยว

จ้างเหมาบริการ