Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มแผนงบประมาณด้านสาธารณสุข

กลุ่มแผน

งบประมาณด้านสาธารณสุข

ว่าที่ร้อยเอก สายชล สู่สุข

(หัวหน้ากลุ่ม)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

งานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุข

นายพีรวัส คลับคล้าย

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

น.ส. ปิยะนุช กิจจานุลักษณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสุภชัย เพิ่มเกียรติศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. ธนศิริ มิเตกาศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุข

น.ส. พรรณธิภา ศรีชนะ

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. ธนวดี จอหอภักดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสมยศ ศรีคำ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

น.ส. ปุณณิกา คงสืบ

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

น.ส. วันวิสา เพ็ญสุริยะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. จุฑารัตน์ หงษ์จินดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. แพรววนิต เพิ่มประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายวัชระ ด้วงเอี่ยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน