Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

กลุ่มข้อมูล

และสารสนเทศสุขภาพ

นางนพวรรณ มาดารัตน์
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม)

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

งานข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ 1

(รายงานการเกิด-การตาย)

น.ส. วันวิสาข์ ขำมาก

(หัวหน้างาน)

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นางนพรัตน์ จันทศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายสิริพงษ์ บัวดี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นางกนกวรรณ เจียจันทร์

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

นายสุรพงษ์ บัวป่า

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

นางอภิญญา ทัศนา

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

น.ส. สรียา พงษ์ศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ 2

(งานข้อมูลตัวชี้วัดและรหัสสถานพยาบาล)

น.ส. โศรดา ปัตถวัลย์

(หัวหน้างาน)

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

น.ส. สรชา แสงจันทร์ทิพย์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นายปรมัตถ์ สุวรรณบุตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส. ภาวิณี ทุมเกษร

นักวิชาการสถิติ

งานข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ 3

(งานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพและระบบ GIS-Health)

น.ส. สุภาพรรณ ชุมมุง

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

น.ส. กมลพรรณ อินนุพัฒน์

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

น.ส. ศศิกานต์ พิมพา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นางศรุดา เสนพงษ์

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

น.ส. กาญจนา ประภาสะวัต

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

งานข้อมูลและสารสนเทศสุขภาพ 4

(รายงานป่วย โครงสร้าง 43 แฟ้ม)

น.ส. กฤติยา สุขพัฒนากุล

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายหยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส. อรอนงค์ เภติโสร

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

น.ส. จรรยพร นพนรินทร์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

น.ส. อรจิรา หนูทองอินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายบัณฑิต นวลเนตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต. ปกรณ์ศักดิ์ อุไรประเสริฐ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส.กมลรัตน์ เจิมแก้ว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน