Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

กลุ่มข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพ

นาง นพวรรณ มาดารัตน์
(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม)

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 1

(รายงานการเกิด-การตาย)

น.ส. วันวิสาข์ ขำมาก

(หัวหน้างาน)

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นาง นพรัตน์ จันทศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นาย สิริพงษ์ บัวดี

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นาง กนกวรรณ เจียจันทร์

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

นาย สุรพงษ์ บัวป่า

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

นาง อภิญญา ทัศนา

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

น.ส. สรียา พงษ์ศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 2

(งานข้อมูลตัวชี้วัดและรหัสสถานพยาบาล)

นาง นพวรรณ มาดารัตน์

(หัวหน้างาน)

นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ

น.ส. กมลพรรณ อินนุพัฒน์

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

น.ส. โศรดา ปัตถวัลย์

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นายปรมัตถ์ สุวรรณบุตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส. กาญจนา ประภาสะวัต

เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

น.ส. ภาวิณี ทุมเกษร

นักวิชาการสถิติ

น.ส. สรชา แสงจันทร์ทิพย์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

งานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 3

(งานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพและระบบ GIS-Health)

น.ส. สุภาพรรณ ชุมมุง

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

นาง ศรุดา เสนพงษ์

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

น.ส. ศศิกานต์ พิมพา

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ