Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มดิจิทัลสุขภาพ

กลุ่มดิจิทัล

สุขภาพ

นาง เดือนเพ็ญ โยเฮือง

(หัวหน้ากลุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งานดิจิทัลสุขภาพ 1

(chatbot+block chain)

น.ส. กฤติยา สุขพัฒนากุล

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. จรรยพร นพนรินทร์

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

นาย หยัดซารี เล๊าะเหล๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

น.ส. อรอนงค์ เภติโสร

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

น.ส. อรอรุณ บุตรจรรยาพจน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นาย บัณฑิต นวลเนตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานดิจิทัลสุขภาพ 2

(Big Data)

น.ส. ณภาภัช มงคลเอกอมร

(หัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานเวชสถิติอาวุโส

น.ส. ภคพร สังข์ทอง

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน