Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มภารกิจอำนวยการ

กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ

นาง ลักขณา อัตถาวุฒิ

(หัวหน้ากลุ่ม)

เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส

น.ส. สุภาพันธ์ กุมชาติ

(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ)

จ้างเหมาบริการ

งานเลขานุการผู้อำนวยการ

นาย อนุสรณ์ คัฒจรรย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส. ศศิกมล วิเศษวงษา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. ปภาวรรณ แสงสุข

จ้างเหมาบริการ

น.ส. ณัฐธิดา ไกรอุดม

จ้างเหมาบริการ

งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

นาย ชาญชัย ภูวงษ์

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นาย สมบูรณ์ ทรัพย์พุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. ภาวิณี ธนกิจไพบูลย์

นักวิเคราะห์นโยบาลและแผนชำนาญการพิเศษ

น.ส. เพชรรัตน์ บำรุงพร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส. พรรษา นุชทองม่วง

จ้างเหมาบริการ

งานธุรการ

จ่าเอก จเร ชูชาติ

(หัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิบเอกหญิง อนงค์นาถ นุชพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง พิมพ์พิชชา อมตพานิชย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส. กิ่งกมล ครุฑชื่น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเงิน

นาง จิราพร บุษบา

(หัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาง รติกร ชื่นตา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส. พัชรินทร์ เนตรเจริญพัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส. ธนิดา บัวเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส. วริศรา เกริกดุ๊

จ้างเหมาบริการ

งานพัสดุ

น.ส. ศริญญา รินสาร

(รักษาการหัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. ชุติมา พุกจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส. ชุติญา เนืองมัจฉา

นักวิชาการพัสดุ

น.ส. ชนัญญา ขำฤทธิ์

นักวิชาการพัสดุ

นาย ศุภชัย จันทร์สุคนธ์

นักวิชาการพัสดุ

งานสนับสนุนการประชุม

นาง ณัชชา ธรรมเสน่ห์

(หัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน

นาย เกรียงศักดิ์ ชมเกล็ดแก้ว

เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน

นาย ศิริพงษ์ เอี่ยมเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. ยุภาพร จันดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส. ธัญญา ทวีวงศ์

จ้างเหมาบริการ

น.ส. จริญญา สุรแสง

จ้างเหมาบริการ

น.ส. จิดาภา คชมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานสารบรรณ

นายชาญชัย ภูวงษ์

(รักษาการหัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นาง วารี ธรรมวาจา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. ชดช้อย ชาติกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. สุกัญญา ภู่ทอง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาย รัชพล ศรีตะลา

จ้างเหมาบริการ

นาย อานนท์ ฉิมมงคล

จ้างเหมาบริการ

นางสาว สุวรรณา ช้างสีทา

นักจัดการงานทั่วไป

งานการเจ้าหน้าที่

นาง ทิพรรัตน์ วางพรม

(หัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. จิราภรณ์ ศรีสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส. ภัทราพร เขาโคกกรวด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส. นริศรา ขุนดำ

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส. ธารารัตน์ หาอาษา

นักทรัพยากรบุคคล

นางชนิดาภา เสน่หา

จ้างเหมาบริการดำเนินงาน ด้านทรัพยากรบุคคล

งานยานพาหนะ

นาย นรชาติ อาราเบีย

(หัวหน้างาน)

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย ชำนิ ศรีคชไกร

จ้างเหมาบริการ

นาย กฤษฎา กิจเจริญ

จ้างเหมาบริการ

นาย อิงครัต เกิดผล

จ้างเหมาบริการ

นาย อลงกรณ์ จิตรีทน

จ้างเหมาบริการ