Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มภารกิจอำนวยการ

กลุ่มภารกิจ

อำนวยการ

นาง จิราพร บุษบา

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

นาง ณัชชา ธรรมเสน่ห์

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ และให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส.ธิดาภรณ์ ศรีภูมิ

(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

งานเลขานุการผู้อำนวยการ

นาย อนุสรณ์ คัฒจรรย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

น.ส. สุพัตรา คร้ามสมบุญ

จ้างเหมาบริการ

น.ส. ปภาวรรณ แสงสุข

จ้างเหมาบริการ

น.ส. ณัฐธิดา ไกรอุดม

จ้างเหมาบริการ

น.ส. สุภาพันธ์ กุมชาติ

(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ)

จ้างเหมาบริการ

งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

นาย ชาญชัย ภูวงษ์

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นาย สมบูรณ์ ทรัพย์พุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. พรรษา นุชทองม่วง

จ้างเหมาบริการ

น.ส. ศุทธิกา อารีย์

จ้างเหมาบริการ

งานธุรการ

จ่าเอก จเร ชูชาติ

(หัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สิบเอกหญิง อนงค์นาถ นุชพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง พิมพ์พิชชา อมตพานิชย์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

น.ส. กิ่งกมล ครุฑชื่น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเงิน

นาง รติกร ชื่นตา

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส. พัชรินทร์ เนตรเจริญพัฒน์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส. วริสรา วงศ์ใหญ่

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส. ธนิดา บัวเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

น.ส. วริศรา เกริกดุ๊

จ้างเหมาบริการ

งานพัสดุ

น.ส. ศริญญา รินสาร

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. ชุติมา พุกจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

น.ส. ชุติญา เนืองมัจฉา

นักวิชาการพัสดุ

น.ส. ชนัญญา ขำฤทธิ์

นักวิชาการพัสดุ

น.ส. ณัฐกานต์ ทะขัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งานสนับสนุนการประชุม

นาย เกรียงศักดิ์ ชมเกล็ดแก้ว

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุการชำนาญงาน

นาย ศิริพงษ์ เอี่ยมเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. ยุภาพร จันดี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส. จิดาภา คชมณี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส. ธัญญา ทวีวงศ์

จ้างเหมาบริการ

น.ส. จริญญา สุรแสง

จ้างเหมาบริการ

นาย บุลากร ปาอนันต์

นายช่างศิลป์

งานสารบรรณ

น.ส. สุกัญญา ภู่ทอง

(รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาง วารี ธรรมวาจา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. ชดช้อย ชาติกุล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. สุวรรณา ช้างสีทา

นักจัดการงานทั่วไป

นาย รัชพล ศรีตะลา

จ้างเหมาบริการ

น.ส. ศรัญญา เชื้อชัย

จ้างเหมาบริการ

งานการเจ้าหน้าที่

นาง ทิพรรัตน์ วางพรม

(หัวหน้างาน)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. จิราภรณ์ ศรีสุข

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส. ภัทราพร เขาโคกกรวด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส. พชรมน ขุนดำ

นักทรัพยากรบุคคล

น.ส. วัชรีภรณ์ แนตรแสงสี

นักทรัพยากรบุคคล

นางชนิดาภา เสน่หา

จ้างเหมาบริการดำเนินงาน ด้านทรัพยากรบุคคล

งานยานพาหนะ

นาย นรชาติ อาราเบีย

(หัวหน้างาน)

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย กฤษฎา กิจเจริญ

จ้างเหมาบริการ

นาย อิงครัต เกิดผล

จ้างเหมาบริการ

นาย อลงกรณ์ จิตรีทน

จ้างเหมาบริการ

นาย ธีรธัช บุญชู

จ้างเหมาบริการ