Skip to content

ข้อมูลด้านสุขภาพ

หน้าหลัก >> ข้อมูลด้านสุขภาพ >> ข้อมูลตัวชี้วัด (Health Indicator)

ข้อมูลตัวชี้วัด (Health Indicator)

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ปีงบประมาณ 2562

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูล MDGs 2557

แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

คู่มือการรายงานตัวชี้วัดผ่านระบบ healthkpi.moph.go.th