Skip to content

ข้อมูลด้านสุขภาพ

หน้าหลัก >> ข้อมูลด้านสุขภาพ >> ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (Health Resources)

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (Health Resources)

รายงานข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข

ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (รูปแบบสื่อ Infographic)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพบนอินเตอร์เน็ต (GIS HEALTH)

รายงานข้อมูลบุคลากรด้านสาธารณสุข

ชื่อหน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ไทย-อังกฤษ

รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (รูปแบบสื่อ Infographic)

คู่มือการบันทึก/แก้ไขข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ (GIS-HEALTH)