ชื่อแฟ้ม
วันที่ Update
209.รหัสนโยบาย (แฟ้มPOLICY)15/10/2562
รหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ 2565  03/08/2565
รหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงปีงบประมาณ 2564  19/08/2564
Standard Code43 (v2.4) 19Aug21  19/08/2564
Standard Code43 (v2.4) 15Oct19 15/10/2562
รหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนปีงบประมาณ 256015/10/2562
รหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนปีงบประมาณ 256115/10/2562
รหัสที่มีการเปลี่ยนแปลงก่อนปีงบประมาณ 256315/10/2562
รหัสมาตรฐานยา  13/06/2565
รหัสโรคและอาการ  19/08/2564
รหัสหัตถการ  15/10/2562
1.รหัสคำนำหน้าชื่อ (แฟ้ม PERSON)30/12/2562
2,60.รหัสเพศ (แฟ้ม PERSON,PROVIDER)15/10/2562
3.รหัสสถานภาพสมรส (แฟ้ม PERSON)15/10/2562
5.รหัสอาชีพ (ใหม่) (แฟ้ม PERSON) _Dec1715/10/2562
6,7.รหัสเชื้อชาติ-สัญชาติ (แฟ้ม PERSON) Sep1715/10/2562
8.รหัสศาสนา (แฟ้ม PERSON)15/10/2562
9.รหัสระดับการศึกษา (แฟ้ม PERSON)15/10/2562
10.รหัสสถานะในครอบครัว (แฟ้ม PERSON)15/10/2562
11.รหัสสถานะในชุมชน (แฟ้ม PERSON) 26Sep1615/10/2562
12.รหัสสถานะสาเหตุการจำหน่าย (แฟ้ม PERSON)15/10/2562
13.รหัสหมู่เลือด (แฟ้ม PERSON) 26Sep1615/10/2562
14.รหัสหมู่เลือด RH (แฟ้ม PERSON)15/10/2562
15.รหัสความเป็นคนต่างด้าว (แฟ้ม PERSON)15/10/2562
16.รหัสสถานะบุคคล (แฟ้ม PERSON)15/10/2562
17.รหัสประเภทที่อยู่ (แฟ้ม ADDRESS) 26Sep1615/10/2562
18.รหัสลักษณะที่อยู่ (แฟ้ม ADDRESS)15/10/2562
29.รหัสการตั้งครรภ์และการคลอด (แฟ้ม DEATH) 26Sep1615/10/2562
30.รหัสสถานที่ตาย (แฟ้ม DEATH)15/10/2562
33.รหัสประเภทการจำหน่าย (แฟ้ม CHRONIC)15/10/2562
34,76,95,129,150.รหัสสิทธิการรักษาพยาบาล15/10/2562
39.รหัสประเภทที่อยู่ (แฟ้ม HOME)15/10/2562
40.รหัสที่ตั้ง (แฟ้ม HOME)15/10/2562
41.รหัสการมีส้วม (แฟ้ม HOME)15/10/2562
42.รหัสน้ำสะอาดเพียงพอตลอดปี (แฟ้ม HOME)15/10/2562
43.รหัสประเภทแหล่งน้ำดื่ม (แฟ้ม HOME)15/10/2562
44.รหัสวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป (แฟ้ม HOME) 15/10/2562
45.รหัสการจัดบ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ (แฟ้ม HOME)15/10/2562
46.รหัสความคงทนถาวร (แฟ้ม HOME)15/10/2562
47.รหัสความสะอาด (แฟ้ม HOME)15/10/2562
48.รหัสการระบายอากาศ (แฟ้ม HOME)15/10/2562
49.รหัสแสงสว่าง (แฟ้ม HOME)15/10/2562
50.รหัสการบำบัด การกำจัดน้ำเสีย (แฟ้ม HOME)15/10/2562
51.รหัสสารปรุงแต่งในครัว (แฟ้ม HOME)15/10/2562
52.รหัสการควบคุมแมลงนำโรค (แฟ้ม HOME)15/10/2562
53.รหัสการควบคุมสัตว์นำโรค (แฟ้ม HOME)15/10/2562
54.รหัสการจัดเก็บสารเคมีอันตรายในบ้าน (แฟ้ม HOME)15/10/2562
55.รหัสระบบกำจัดน้ำเสียในชุมชน (แฟ้ม VILLAGE)15/10/2562
56.รหัสสถานที่กำจัดมูลฝอยในชุมชน (แฟ้ม VILLAGE)15/10/2562
57.รหัสประเภทความพิการ (แฟ้ม DISABILITY)15/10/2562
58.รหัสสาเหตุความพิการ (แฟ้ม DISABILITY)15/10/2562
61.รหัสประเภทบุคลากร (แฟ้ม PROVIDER) 15Oct1915/10/2562
62.รหัสสภาวิชาชีพ (แฟ้ม PROVIDER)15/10/2562
63,172.รหัสวิธีการคุมกำเนิด (แฟ้ม FP, WOMEN)15/10/2562
64.รหัสสาเหตุที่ไม่คุมกำเนิด (แฟ้ม WOMEN)15/10/2562
65,89,143.รหัสมาตรฐานยา15/10/2562
66.รหัสประเภทการวินิจฉัยการแพ้ยา (แฟ้ม DRUGALLERGY)15/10/2562
67.รหัสระดับความรุนแรงของการแพ้ยา (แฟ้ม DRUGALLERGY)15/10/2562
68.รหัสลักษณะอาการแก้ยาที่พบ (แฟ้ม DRUGALLERGY)15/10/2562
69.ผู้ให้ประวัติการแพ้ยา (แฟ้ม DRUGALLERGY)15/10/2562
71.วิธีประเมินความบกพร่อง (แฟ้ม FUNCTIONAL) 26Sep1615/10/2562
72.รหัสภาวะพึ่งพิงผู้สูงอายุ (แฟ้ม FUNCTIONAL)15/10/2562
73.รหัสสภาวะสุขภาพ (แฟ้ม ICF)15/10/2562
75.รหัสที่ตั้งของที่อยู่ผู้รับบริการ (แฟ้ม SERVICE)15/10/2562
76.รหัสเวลามารับบริการ (แฟ้ม SERVICE)15/10/2562
78. รหัสประเภทการมารับบริการ (แฟ้ม SERVICE) June 2021  16/06/2564
80,84.รหัสสาเหตุการส่งผู้ป่วยมารับบริการ (แฟ้ม SERVICE,refer_history)15/10/2562
81.รหัสสถานบริการ (แฟ้มSERVICE)15/10/2562
82.รหัสสถานะผู้มารับบริการเมื่อเสร็จสิ้นบริการ (แฟ้ม SERVICE) 26Sep1615/10/2562
85,139.รหัสประเภทการวินิจฉัย (แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD,OPD)15/10/2562
87,88,91,96,128,133,141,145,147,151.รหัสแผนกที่รับบริการ 26Sep1615/10/2562
90,144.รหัสหน่วยนับของยา (แฟ้ม DRUG_OPD,IPD)15/10/2562
92,146.รหัสหัตถการ (แฟ้ม PROCEDURE_OPD,IPD)15/10/2562
93,148.รหัสหมวดค่าบริการ (แฟ้ม CHARGE_OPD,IPD)15/10/2562
98.รหัสกลุ่มอาการที่เฝ้าระวัง (แฟ้ม SURVEILLANCE)15/10/2562
105.รหัสสภาพผู้ป่วย (แฟ้ม SURVEIL)15/10/2562
106.รหัสสาเหตุการป่วย _COMPI (แฟ้ม SURVEIL)15/10/2562
107.รหัสชนิดของเชื้อโรค (แฟ้ม SURVEIL)15/10/2562
108.รหัสประเภทผู้ป่วยอุบัติเหตุ 19 สาเหตุ (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
109.รหัสสถานที่เกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
110.รหัสประเภทการมารับบริการกรณีฉุกเฉิน (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
111.รหัสประเภทผู้บาดเจ็บ (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
112.ประเภทยานพาหนะที่เกิดเหตุ (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
113. การดื่มแอลกอฮอลล์ (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
114. การใช้สารเสพติด (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
115. การคาดเข็มขัดนิรภัย (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
116. การสวมหมวกนิรภัย (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
117. การดูแลการหายใจ (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
118. การห้ามเลือด (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
119. การใส่ splint slab (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
120.การให้น้ำเกลือ (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
121.รหัสระดับความเร่งด่วน (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
122.ระดับความรู้สึกทางด้านตา (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
123.ระดับความรู้สึกทางด้านการพูด (แฟ้ม ACCIDENT)15/10/2562
124.ระดับความรู้สึกทางด้านการเคลื่อนไหว (แฟ้ม ACCIDENT) 26Sep1615/10/2562
125.รหัสการตรวจทางห้องปฎิบัติการ2016 (แฟ้ม LABFU) 8Nov21  08/11/2564
126.รหัสตรวจเท้า (แฟ้ม CHRONICFU)15/10/2562
127.รหัสตรวจจอประสาทตา (แฟ้ม CHRONICFU)15/10/2562
130.ประเภทการมารับบริการ (แฟ้ม ADMISSION)15/10/2562
131,136.รหัสสถานภาพการจำหน่ายผู้ป่วย (แฟ้ม ADMISSION)15/10/2562
132,135.รหัสสาเหตุการส่งต่อผู้ป่วย (แฟ้ม ADMISSION)15/10/2562
137.รหัสวิธีการจำหน่ายผู้ป่วย (แฟ้ม ADMISSION)15/10/2562
142.รหัสประเภทการจ่ายยา (แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD)15/10/2562
152.รหัสประเภทการนัด (แฟ้ม APPOINTMENT)15/10/2562
154,165,204.รหัสบริการใน_นอกสถานบริการ (แฟ้ม DENTAL,NCD,PP)15/10/2562
155.รหัสจำเป็นต้องทาฟลูไรด์ (แฟ้ม DENTAL)15/10/2562
156.รหัสจำเป็นต้องขุดหินน้ำลาย (แฟ้ม DENTAL)15/10/2562
157.สังกัดโรงเรียนประถมศึกษา (แฟ้ม DENTAL) 15Oct1915/10/2562
158.รหัสประเภทผู้ได้รับบริการตรวจสภาวะทันตสุขภาพ (แฟ้ม DENTAL) 15Oct1915/10/2562
159.รหัสจำเป็นต้องใส่ฟันเทียม (แฟ้ม DENTAL)15/10/2562
160.รหัสสภาวะปริทันต์ (แฟ้ม DENTAL) 15Oct1915/10/2562
162.รหัสบริการฟื้นฟูสภาพ 25Mar2014 (แฟ้ม REHABILITATION )15/10/2562
163.รหัสกายอุปกรณ์ที่ได้รับ (แฟ้ม REHABILITATION)15/10/2562
166.รหัสประวัติสูบบุหรี่ (แฟ้ม NCDSCREEN)15/10/2562
167.รหัสประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ (แฟ้ม NCDSCREEN)15/10/2562
168.รหัสเบาหวานในญาติสายตรง (แฟ้ม NCDSCREEN)15/10/2562
169.รหัสประวัติความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง (แฟ้ม NCDSCREEN)15/10/2562
170.รหัสวิธีการตรวจน้ำตาลในเลือด (แฟ้ม NCDSCREEN)15/10/2562
172.รหัสวิธีการคุมกำเนิด (แฟ้ม FP)15/10/2562
174.รหัสผลการตรวจ VDRL_RS (แฟ้ม PRENATAL)15/10/2562
175.รหัสผลการตรวจ HB_RS (แฟ้ม PRENATAL)15/10/2562
176.รหัสผลการตรวจ HIV_RS (แฟ้ม PRENATAL)15/10/2562
177.รหัสผลการตรวจ THALASSAEMIA (แฟ้ม PRENATAL)15/10/2562
178. รหัสช่วงอายุครรภ์ (แฟ้ม ANC)15/10/2562
179.รหัสผลการตรวจครรภ์ (แฟ้ม ANC)15/10/2562
181.รหัสผลการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ (แฟ้ม LABOR) Jan1915/10/2562
182,187.รหัสสถานที่คลอด (แฟ้ม LABOR,NEWBORN)15/10/2562
184,190.วิธีการทำคลอด (แฟ้ม LABOR,NEWBORN)15/10/2562
185,191.รหัสประเภทผู้ทำคลอด (แฟ้ม LABOR,NEWBORN)15/10/2562
186.รหัสผลการตรวจมารดาหลังคลอด (แฟ้ม POSTNATAL)15/10/2562
189.รหัสลำดับที่ของทารกที่คลอด (แฟ้ม NEWBORN, PP)15/10/2562
192.รหัสภาวะการณ์ขาดออกซิเจน (แฟ้ม NEWBORN)15/10/2562
193.รหัสได้รับวิตามิน K หรือไม่ (แฟ้ม NEWBORN)15/10/2562
194.รหัสได้รับการตรวจ TSH (แฟ้ม NEWBORN)15/10/2562
196.รหัสผลการตรวจทารกหลังคลอด (แฟ้ม NEWBORNCARE)15/10/2562
197.รหัสอาหารที่รับประทาน (แฟ้ม NEWBORNCARE)15/10/2562
198.รหัสวัคซีน (แฟ้ม EPI และนอกแผน ) ปีงบ 65  03/08/2565
201.รหัสระดับพัฒนาการเด็ก (แฟ้ม NUTRITION)15/10/2562
202.รหัสอาหารที่รับประทานปัจจุบัน (แฟ้ม NUTRITION)15/10/2562
203.รหัสการใช้ขวดนม (แฟ้ม NUTRITION)15/10/2562
205.รหัสบริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (แฟ้มSpacialPP) Dec21  24/12/2564
207.รหัสกิจกรรมในชุมชน (CommunityActivity) 15Oct1915/10/2562
208.รหัสการให้บริการสุขภาพระดับบุคคลในชุมชน (CommunityService)Dec191/12/2562