Skip to content

เอกสารอบรม

หน้าหลัก >> Download >> เอกสารอบรม >> Leadership and Strategy Planning

Leadership and Strategy Planning

โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 5 – 16 มีนาคม 2561 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรมไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน นนทบุรี รุ่นที่ 4

ใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม Leadership Development and Strategic Planning (รุ่นที่ 4)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning 4

แบบฟอร์มการสำรองห้องพักโรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

ตารางการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่ 4

หนังสือเชิญอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning (รุ่นที่ 4)

แผ่นพับ อบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning (รุ่นที่ 4)

รายชื่อผู้เข้าอบรม

รายชื่อวิทยากร

เอกสารที่ต้องนำมาให้ผู้จัดอบรมหลักสูตร

หนังสืออนุมัติตัวบุคคล

กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. …. กระทรวงสาธารณสุข

เอกสารประกอบการบรรยายว่าที่ร้อยเอกสายชล  สู่สุข [Zip File]

โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 17-28 กรกฎาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรม ริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี  รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning

Brochure โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 17 – 28 กรกฎาคม 2560

ใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม Leadership Development and Strategic Planning (รุ่นที่ 3)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม Leadership Development and Strategic Planning  รุ่นที่ 3

ตารางการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่ 3

แบบสำรองห้องพักการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning  รุ่นที่ 3

โครงการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning  รุ่นที่ 3

เอกสารประกอบการประชุม

 • ผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจ โดย ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์
 • ผู้นำและการสร้างทีมงาน โดย ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์
 • Leader and Negotiation Skill โดยดร.สุกิจ บำรุง
 • Leader and Communication Style  โดยดร.สุกิจ บำรุง
 • ยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข (MOPH 4.0)
 • Leadership Development Program โดยอาจารย์สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ
 • Leader and Change management โดย อาจารย์จิตติ รัศมีธรรมโชติ
 • Leadership and Organization Culture โดย ดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์
 • ยุทธศาสตร์สาธารณสุขชายแดน พ.ศ. 2560 – 2564

โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) รุ่นที่ 2 ณ โรงแรง เบสท์ เวสเทร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

เอกสารประกอบการประชุม

 • Leader and Change management โดย อาจารย์จิตติ รัศมีธรรมโชติ
 • Leader and Negotiation Skill โดย ดร.สุกิจ  บำรุง
 • ภาวะผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงา ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์
 • ผู้นำและการสร้างทีมงาน โดย  ดร.สมชัย วรานุกูลรักษ์
 • Leadership Development and Strategic Management MOPH โดยอาจารย์สมประสงค์ โกศลบุญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ใบสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม Leadership Development and Strategic Planning (รุ่นที่ 2)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่ 2

ตารางการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning รุ่นที่ 2

แบบฟอร์มการจองห้องพกัโรงแรมเบสท์เวสเทริ์นพลสัแวนด้าแกรนด์

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร  (Leadership Development and Strategic Planning) รุ่นที่ 2 (เต็ม)

Brochure โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning

โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning ระหว่างวันที่ 20 – 31 มีนาคม 2560 (ไม่รวมวันหยุดราชการ) ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี รุ่นที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร (Leadership Development and Strategic Planning) รุ่น 1

หนังสือเชิญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

หนังสือเชิญ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 – 12

โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning (ธรรมศาสตร์)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ใบสมัครผู้เข้ารับการอบรม

แบบฟอร์มสำรองห้องพักโรงแรมไมด้า นนทบุรี

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning

ตารางการอบรม หลักสูตร Leadership Development and Strategic Planning

เอกสารประกอบการประชุม LEADERSHIP COMPETENCE สมรรถนะหลักของผู้นำที่ประสบผลสำเร็จ โดยอาจารย์ สมประสงค์ โกศลบุญ

เอกสารประกอบการประชุม ผู้นำกับการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน (ภาคเช้า) อาจารย์สมชัย วรานุกูลรักษ์

เอกสารประกอบการประชุม ผู้นำและการสร้างทีมงาน (ภาคบ่าย) โดย อาจารย์สมชัย วรานุกูลรักษ์

เอกสารประกอบการประชุม Leader and Negotiation Skill โดย ดร.สุกิจ บํารุง

เอกสารประกอบการประชุม การบริหารความขัดแย้ง โดยคุณ สุปราณี ศรีฉัตราภิมุข

เอกสารประกอบการประชุม Leader and Change Management โดย อาจารย์จิตติ รัศมีธรรมโชติ

เอกสารประกอบการประชุม Leadership and Organization Culture โดยดร. ศิริลักษณ์ เมฆสังข์

เอกสารประกอบการประชุม Leadership Development Program : Workshop โดยอาจารย์สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ

เอกสารประกอบการประชุม Leader and Communication Style  โดยอาจารย์สุกิน บำรุง

เอกสารประกอบการประชุม Thailand 4.0 โดยนพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการประชุม สาธารณสุขในยุคปฏิรูป : People Excellence (HRH Transformation) โดยนพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

เอกสารประกอบการประชุม ระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) โดยพญ.มานิตา พรรณวดี รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ประมวลภาพการประชุม