Skip to content

เอกสารอบรม

หน้าหลัก >> Download >> เอกสารอบรม >> Management Information System

Management Information System

อมรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพยากรณ์โรค วันที่ 25 – 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 4 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาด้วยวิธี ARIMA ด้วย SPSS v.18-21

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาด้วยวิธี Exponential Smoothing ด้วย SPSS v.18-21

การพยากรณ์โรค โดยการวเิคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา (Disease Forecasting using Time Series Analysis)

การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2558

การพยากรณ์การเกิดไข้มาลาเรียในประเทศไทยปี 2558

คาดการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในฤดูฝน มิถุนายน – กันยายน 2558

***  สามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่   https://goo.gl/K1iFkg  ***