Skip to content

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ผศ.(พิเศษ) นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รองผู้อำนวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.สุรัคเมธ มหาศิริมงคล

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พญ.มานิตา พรรณวดี

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.นนท์ จินดาเวช

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.พฤทธิ์ ธนะแพสย์

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.ศิลา จิรวิกรานต์กุล

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.สวัสดิ์ชัย นวกิจรังสรรค์

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พญ.อลิสา ยาณะสาร

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พญ.พรชนัน ดุริยะประพันธ์

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายวิชาญ คิดเห็น

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นายอภิสรรค์ บุญประดับ

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

น.ส.วิทิตา แจ้งเอี่ยม

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ที่ปรึกษา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสุภวาร มนิมนากร

ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ

ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน