Skip to content

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

รองผู้อำนวยการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.นนท์ จินดาเวช

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พญ.มานิตา พรรณวดี

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พญ.วิทิตา แจ้งเอี่ยม

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พญ.สิริมา ทิพย์รัตน์

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.สมบูรณ์ บุญกิตติชัยพันธ์

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.ภุชงค์ ชื่นชม

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.วีระศักดิ์ ดำรงพงษ์

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.แหลมทอง แก้วตระกูลพงษ์

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.วี โรจนศิรประภา

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

พญ.พรวิมล ลี้ทอง

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.ศิลา จิรวิกรานต์กุล

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นพ.ชายตา สุจินพรัหม

รองผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ที่ปรึกษา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางสุภวาร มนิมนากร

ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

นางมะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ

ที่ปรึกษากองยุทธศาสตร์และแผนงาน