Skip to content

รวมสรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM)


รวมสรุปการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) เดือนกุมภาพันธ์ 2566
      – วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) เดือนมกราคม 2566
      – วันที่ 3 มกราคม 2566