Skip to content

การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM)


การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) ที่ 3/2566
วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 10.00 น.
ณ ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารรสุข

 วาระการประชุม

 สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (TBM) วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

 วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมที่แล้ว

 วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

 วาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ/ติดตามความก้าวหน้า 
                   – วาระที่ 4.1 ความก้าวหน้าการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด                
                   – วาระที่ 4.2 ความก้าวหน้าการถ่ายโอน รพ.สต. 
                   – วาระที่ 4.3 รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
                   – วาระที่ 4.4 
ผลการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์
                   – วาระที่ 4.5 
การเตรียมความพร้อมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
                                        นอกสถานที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ