Skip to content

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบาย
กระทรวงสาธารณสุข

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
ครั้งที่ 5/2566 
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา  09.30 – 10.30 น.
ณ  ห้องประชุมการบูร ชั้น 3 อาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 วาระที่ 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                      

 วาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2566
                       วันที่ 25 ตุลาคม 2566

  วาระที่ 3  เรื่องเพื่อทราบ
                       วาระที่ 3.1 ภาพรวมความก้าวหน้า 13 ประเด็น
                           

 วาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
                      วาระที่ 4.1 ด้านเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตเมืองโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร 50 เขต 50 โรงพยาบาล
                                        และปริมณฑล 
(รพ.นพรัตน์ราชธานีคุ้มเกล้า กรมการแพทย์)  
                      วาระที่ 4.2 ด้านสาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ และกลุ่มเปราะบาง (กองทุนสุขภาพชายแดน)
                      วาระที่ 4.3 การพัฒนา รพ. แม่ข่าย โรคหลอดเลือดสมอง (Mobile Stroke Unit) 
                      วาระที่ 4.4 ด้านนักท่องเที่ยวปลอดภัย
     

 วาระที่ 5  เรื่องอื่น