Skip to content

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา  13.00 – 14.15 น.
ณ  ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

 วาระที่ 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                       วาระที่ 1.1 คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 258/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกกรมการการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ 

 วาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

  วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)         

 วาระที่ 4  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
                      วาระที่ 4.1 หลักการและเหตุผลในการยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
                                        โดย คุณแพทองธาร ชินวัตร
                      วาระที่ 4.2 กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
                                        โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                      วาระที่ 4.3 การขับเคลื่อน “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” 
                                        – โดย ดร.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                        – โดย นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
                      วาระที่ 4.4 การขับเคลื่อน “มะเร็งครบวงจร และการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) 1 ล้านโดส ในหญิงอายุ 11-20 ปี”
                                        โดย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                      วาระที่ 4.5 การขับเคลื่อน “สถานชีวาภิบาล”
                                        โดย นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล 
รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                      วาระที่ 4.6 การขับเคลื่อน “การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขตกรุงเทพมหานคร”
                                        โดย นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ 
รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                      วาระที่ 4.7 การขับเคลื่อน “สุขภาพจิตและยาเสพติด”
                                        โดย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต

 วาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา
                     วาระที่ 5.1 แต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมการการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติเพิ่มเติม
                                      (สภาการสาธารณสุขชุมชน และสภาการแพทย์แผนไทย)
                                      โดย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 วาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ