Skip to content

รับสมัครงาน

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> รับสมัครงาน >> ปีงาบประมาน 2566

 รับสมัครงานวันที่เผยแพร่
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
11/07/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
26/06/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งจ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านบันทึกข้อมูล
29/05/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
20/04/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11/04/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลตำแหน่งจ้างเหมาบริการดำเนินงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ
22/03/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก22/03/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 17/03/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC)
ใบสมัครงาน
26/01/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
18/01/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
16/01/2566
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ
ใบสมัครงาน
26/12/2565