Skip to content

เอกสารรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโนบายกระทรวงสาธารณสุข

รวมสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2567 
       – วันที่ 17 มกราคม 2567

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เดือนธันวาคม 2566 
      – วันที่ 27 ธันวาคม 2566
       – วันที่ 13 ธันวาคม 2566

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เดือนพฤศจิกายน 2566 
      – วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2566 
      – วันที่ 25 ตุลาคม 2566
      – วันที่ 18 ตุลาคม 2566
      – วันที่   5 ตุลาคม 2566

 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เดือนกันยายน 2566 
      – วันที่ 27 กันยายน 2566