Skip to content

เอกสารรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโนบายกระทรวงสาธารณสุข

รวมสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566

 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เดือนตุลาคม 2566 
      – วันที่ 25 ตุลาคม 2566
      – วันที่ 18 ตุลาคม 2566
      – วันที่   5 ตุลาคม 2566

 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เดือนกันยายน 2566 
      – วันที่ 27 กันยายน 2566